Gorkého 40, Brno-střed
+420 607 028 171
info@behejbrno.com

SUNRISE MARATHON | HALFMARATHON 2023

Neděle 18. 6. 2023
Start závodu v 04:48 hodin LSEČ

20. 6. 2022

Další fotografie jsou zveřejněny v galerii

19. 6. 2022

Fotogalerie ze závodu

První sada fotografií z letošního ročníku závodu: https://www.behejbrno.com/galerie/

Neoficiální výsledky:

Půlmaraton absolutní pořadí

Půlmaraton kategorie

Maraton absolutní pořadí

Maraton kategorie

17. 6. 2022

Startovní listiny s přiřazenými čísly. Pro vyzvednutí na místě si zkontrolujte svoje údaje. Nejrychleji vás najdeme podle vašeho příjmení. 

Startovka Halfmarathon abecedně

Startovka Marathon abecedně

16. 6. 2022

Registrace na nedělní závod je možná ještě v pátek v prodejně ACSPORT.CZ od 10:30 do 17:30 a na místě startu v neděli od 4:00 do 4:30. Přijďte si užít atmosféru závodu!

16. 6. 2022

Plánek stanovišť nočního rozjezdu s vyznačením zastávky autobusové linky N94 směr MODŘICE. K Olympii zajíždí pouze spoj v neděli 03:00 hodin. 


15. 6. 2022 Předstartovní info:

SUNRISE MARATHON | HALF MARATHON

Neděle 19. 6. 2022

Start závodu 4:47:00

Milí běžci,

SUNRISE MARATHON | HALF MARATHON odstartuje v neděli 19. června v 4:47 hodin ráno. Prosím věnujte zvýšenou pozornost předpovědi počasí a přizpůsobte tomu svůj pitný režim a oblečení. Na startu by mělo být příjemných 16–18 stupňů. Velká část tratě závodu bude ve stínu.

MAPKA ZÁVODU

Důležitá informace: Po zaváděcím kole se rozdělí skupina maratonců a půlmaratonců na první křižovatce za mostem přes dálnici ve vzdálenosti 2,2 km od startu. Účastníci půlmaratonu zamíří rovně, přímo k holáseckým jezírkům (držte se na levé straně komunikace), maratonci poběží doprava směrem k Chrlickému biotopu (držte se na pravé straně komunikace). V dalších kolech už běží všichni po stejné trase společně. Naši pořadatelé vám pomůžou v orientaci. Vše bude dostatečně vyznačen orientačními tabulkami. Doporučujeme se soustředit na pokyny pořadatelů.

Značení tratě: Na každém důležitém místě budou naši pořadatelé, kteří vám pomohou s orientací na trati. První dva kilometry a následně každých 5 km maratonské tratě bude značeno orientačními tabulemi. Půlmaraton není značen po jednotlivých kilometrech, ale v orientaci vám pomůže průběh cílovým prostorem na 0,9 km, 4,7 km, 12,9 km a cíl je na 21,095 km.

Úschovna věcí: Doporučujeme si ponechat věci (kromě cenností) v autě. Hlídaná úschovna bude fungovat a bude v provozu max. do 10:00 hodin, poté již pořadatel za uložené věci neručí.

Doprava na start: Speciální spoj linky N94 odjíždí v rámci pravidelného rozjezdu ve 3:00 z Hlavního nádraží (spoj navazuje na všechny linky nočního rozjezdu). Máme dohodu s dopravním podnikem, že bude pokračovat z konečné v Modřicích až na místo startu. Bude tam cca ve 3:40. Budete mít dostatek času se rozcvičit a vyřídit si případnou registraci a vyzvednutí startovního čísla. Cena za dopravu je 27 korun (16 Kč pro majitele předplatných jízdenek). Lze platit i u řidiče, a to i platební kartou. Je nutné řidiči sdělit, že jedete k Olympia centru. Orientační plánek místa odjezdu autobusu naleznete ZDE. Taxi z centra Brna stojí cca 350–400 Kč a cesta trvá cca 15 minut.

Pro parkování vlastním vozem využijte parkoviště s dostatkem volných míst v těsné blízkosti startu a cíle.

Občerstvovací stanice: Na trati budou dvě stanice s občerstvením. Jedna v cílovém prostoru a jedna před obrátkou u Chrlického biotopu. V prostotu cíle bude k dispozici voda, iontový nápoj, banány, pomeranče, hrozinky a sůl. Na obrátce v Chrlicích voda a iontový nápoj. Od třetího kola také gely a energetické želé. Voda a ionťák budou připraveny v kelímcích. V případě teplého počasí rozšíříme nabídku vody v 0,5 l PET lahvích ještě na obrátce v Holáskách. Tekutin bude dostatek!

Po doběhu bude k dispozici dostatek tekutin a také koláčky a ovoce na doplnění energie. Na ochlazení a uvolnění unavených svalů můžete využít venkovní sprchy a případně zázemí Olympia centra.

Zdravotní služba: Po celou dobu ji bude závodu zajišťovat sanitní vůz. Doporučujeme individuální úrazové pojištění. Kontakt na záchranáře je na startovním čísle.
Přečtěte si podrobně pravidla a propozice.

Výpis přihlášených: Naleznete ZDE. Veškeré nesrovnalosti řešte s předstihem odpovědí na tento mail. Případné neuhrazené startovné můžete zaplatit na místě – pouze v hotovosti.

Vyzvednutí startovních čísel:

 • v pátek 17. srpna od 10:30 do 17:30 hodin v Běžecké speciálce na ulici Gorkého 40
 • v neděli 19. června od 4:00 do 4:30 hodin v místě startu a cíle – Olympiacentrum

Využijte páteční termín! Před závodem se pak můžete v klidu rozběhat a připravit na závod. Číslo můžete vyzvednout i kolegům či kamarádům.

Při vyzvedávání čísel v naší Běžecké speciálce si můžete pořídit sportovní vybavení za zvýhodněné ceny. Třeba tričko „Běžec“ za symbolických 447 Kč!

Těšíme se na viděnou na startu!

Váš tým BehejBrno.com

SUNRISE MARATHON | HALF MARATHON

Sunday 19/06/2022

Start of the race 4:47:00

Dear runners,

SUNRISE MARATHON | Half MARATHON will start on Sunday, June 19 at 4:47 a.m. Please pay close attention to the weather forecast and adjust your drinking regime and clothing accordingly. At the start should be a pleasant 16 – 18 degrees. Much of the race track will be in the shade.

RACE MAP

Important information: After the introductory round, a group of marathoners and half marathoners split up at the first intersection behind the bridge over the highway at a distance of 2.2 km from the start. Participants of the half marathon will head straight, directly to the Holásecké lakes (keep on the left side of the road), marathoners will run to the right towards the Chrlický biotope (keep on the right side of the road). In the next rounds, everyone runs along the same route together. Our organizers will help you in orientation. Everything will be sufficiently marked with orientation tables. We recommend concentrating on the instructions of the organizers.

Track marking: At every important place there will be our organizers who will help you with orientation on the track. The first two kilometers and then every 5 km of the marathon track will be marked with orientation boards. The half marathon is not marked by individual kilometers, but the orientation will help you run through the finish area at 0.9 km, 4.7 km, 12.9 km and the finish is at 21.095 km. 

Storage of things: We recommend that you keep your belongings (except valuables) in the car. The guarded storage room will work and will be open until 10:00 a.m., after which the organizer is no longer responsible for the stored items.

Transport to the start: A special connection of line N94 departs as part of the regular start at 3:00 from the Main Railway Station (the connection connects to all night start lines). We have an agreement with the transport company that it will continue from the final in Modřice to the starting point. He will be there at about 3:40. You will have enough time to warm up and arrange any registration and picking up the starting number. The price for transport is 27 CZK (16 CZK for owners of prepaid tickets). It is also possible to pay at the driver, even by credit card. It is necessary to inform the driver that you are going to the Olympia Center. A taxi from the center of Brno costs about 350-400 CZK and the journey takes about 15 minutes.  For parking with your own car, use the parking lot with plenty of free space in close proximity to the start and finish.

Refreshment station: There will be two refreshment stations on the line. One in the target area and one in front of the turn at the Chrlický biotope. Water, ionic drink, bananas, oranges, raisins and salt will be available in the simplicity of the goal. On the turn in Chrlice water and ionic drink. From the third round also gels and energy jellies. Water and ion will be prepared in cups. In case of warm weather, we will expand the offer of water in 0.5 l PET bottles still on the turn in Holásky. Fluids will be plentiful!

After the run, there will be plenty of fluids, as well as cookies and fruit to replenish the energy. To cool and relax tired muscles, you can use outdoor showers and possibly the facilities of the Olympia Center.

Medical service: It will be provided by an ambulance at all times. We recommend individual accident insurance. Contact for rescuers is on the starting number. Read the rules and propositions in detail.

List of participants: You can find IT HERE. Resolve any discrepancies in advance by replying to this email. You can pay any unpaid entry fee on the spot – only in cash. 

Picking up the starting numbers:

 • on Friday, August 17, from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. in the Running Shop on Gorkého 40, Brno
 • on Sunday, June 19, from 4:00 a.m. to 4:30 a.m. at the start and finish point – Olympiacentrum

Take advantage of the Friday term! Before the race, you can then run in peace and prepare for the race. You can also pick up the number to colleagues or friends. 

When picking up numbers in our Running Shop, you can buy sports equipment at discounted prices. For example, a T-shirt „Runner“ for a symbolic 447 CZK!

We look forward to seeing you at the start!

Your team BehejBrno.com

14. 6. 2022

Zítra, ve středu 15. 6. 2022 budeme rozesílat důležitý mail s předstartovními informacemi. Ty zveřejníme i na našem webu a facebooku. Prosím, věnujte jim pozornost.

Těšíme se na viděnou na startu Sunrise Marathon 2022!

Tomorrow, Wednesday 15/06/2022 we will be sending out an important e-mail with pre-launch information. We will also publish them on our website and facebook. Please pay attention to them. We look forward to seeing you at the start of sunrise Marathon 2022!

13. 6. 2022

Pro všechny účastníky připravujeme ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a.s. ranní spoj na místo startu. Podrobnosti obdržíte v předstartovním emailu ve středu 15. 6. Sledujte vaši emailovou schránku včetně složek „hromadné“ a „SPAM“. Informace samozřejmě zveřejníme i na našem webu a facebooku.

For all participants, in cooperation with the Brno Public Transport Company, a.s., we are preparing a morning connection to the starting point. Details will be sent to you in the pre-launch email on Wednesday 15.6. Track your email inbox, including the „bulk“ and „SPAM“ folders. Of course, we will also publish information on our website and facebook.

10. 6. 2022

Přidejte si k oblíbeným záložkám odkaz na přímý internetový přenos ze závodu – https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Atletika/Sezona-2022/209917-Sunrise-Marathon.htm. 

Add to your favorite bookmarks a link to the live Internet stream from the race – https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Atletika/Sezona-2022/209917-Sunrise-Marathon.htm.

7. 6. 2022

Závod se blíží. Za necelé dva týdny vyběhnete vstříc maratonské distanci spolu s východem slunce. Přípravy vrcholí. Trať je v dobré kondici a pořadatelé jsou vám připraveni poskytnout vše pro to, abyste si nedělní ráno užili. V týdnu před závodem pošleme pokyny pro závodníky. Kdy vyzvednout startovní čísla, stručný popis trati a rozpis závodního dne. Těšíme se na vás na startu 19. 6. 2022!

7. 6. 2022

The race is coming. In less than two weeks, you will run towards the marathon distance along with the sunrise. Preparations culminate. The track is in good shape and the organizers are ready to provide you with everything you can to enjoy Sunday morning. In the week before the race, we will send instructions for the competitors. When to pick up the starting numbers, a brief description of the track and the schedule of the race day. We look forward to seeing you at the start on 19/06/2022!

Letní slunovrat je magická doba. Nejdelší den v roce. Slunce vychází a láká nás ven. Běžci se chystají oslavit tento okamžik po svém. Ve 4:48 LSEČ vyběhneme společně vstříc maratonské distanci. 42,195 kilometru euforie, bolesti a nakonec štěstí. Přidejte se k nám a zažijete nádhernou atmosféru probouzejícího se dne. Cestou vás bude povzbuzovat probouzející se příroda, zažijete ranní klid a začátek nového dne. Přivítejte s námi léto, jedno ze čtyř nejkrásnějších ročních období

To je SUNRISE MARATHON 18. června 2023!

Trať

Rovinatý profil, 5 stejně dlouhých kol

Start a cíl

Centrum závodu je u centra Olympia Brno, Modřice

Měření času

Elektronická čipová časomíra

Doplňkový závod

Půlmaraton

Jste zkušený běžec nebo jen chcete přijmout výzvu a uběhnout maratonskou distanci?

Potom jste zde správně! Pět kol s celkovým počtem 42 195 metrů prověří vaši výkonnost. Vychutnáte si jedinečný východ slunce spojený s fyzickou aktivitou!

Ceny pro vítěze

První tři místa v celkovém pořadí bez rozdílů kategorií získají peněžní prémie.
Pro nejlepší tři běžce v jednotlivých kategoriích jsou připraveny věcné ceny a pamětní plakety.

Ceny a odměny pro vítěze maratonu

První tři místa v každé kategorii získají pohár a drobné věcné ceny.

Navíc první tři závodníci kategorie mužů a žen v absolutním pořadí vyhrávají finanční odměnu.

 • 1. místo 2.000 Kč
 • 2. místo 1.000 Kč
 • 3. místo 500 Kč

Kategorie – jednotlivci

 • MA (muži A) 18 – 45 let 
 • ŽA (ženy A) 18 – 39 let
 • MB (muži B) 46 – 65 let
 • ŽB (ženy B) 40 a více let
 • MC (muži C) 66 a více let

Běháte rádi a pro radost? Aktivně závodíte? Chcete si zaběhnout půlmaratonskou trať?

Ověříte si svoji výkonnost a příště si zaběhnete celou maratonskou distanci.

Kategorie – jednotlivci

 • Muži
 • Ženy

Ceny pro vítěze:

První tři místa v celkovém pořadí bez rozdílů kategorií získají drobné věcné ceny a pamětní plakety.

Co na vás čeká?

Trasa závodu a výškový profil

Startovné

Startovné do 31. 12. 2022 – 750,00 Kč

Startovné do 13. 5. 2023 – 900,00 Kč

Startovné 14. 5. až 18. 6. 2023 – 1000,00 Kč

Startovné do 31. 12. 2022 – 700,00 Kč

Startovné do 13. 5. 2023 – 800,00 Kč

Startovné 14. 5. až 18. 6. 2023 – 900,00 Kč

Informace o závodu

 • Závodu se mohou zúčastnit pouze přihlášení a registrovaní závodníci, kteří se prezentovali a uhradili startovné v předepsané výši
 • Každý závodník musí mít na prsou viditelně umístěné startovní číslo (nikoliv na zádech) a rovněž čip musí být umístěn dle pokynů organizátora a to po celou dobu závodu
 • Časový limit je 6 hodin od startu – oficiální konec závodu je v 10:48 LSEČ
 • Čas je měřen od startovního výstřelu po proběhnutí cílem. Tento čas rozhoduje o konečném pořadí. Kromě toho obdrží každý svůj tzv. čipový čas (čistý čas průběhu startem a cílem)
 • Všem závodníkům se zakazuje během závodu používat jakékoliv dopravní prostředky
 • Všem závodníkům se zakazuje během závodu používat sluchátka, přehrávače hudby a podobná zařízení, která mají vliv na vnímání pokynů pořadatelů. Porušení tohoto pravidla může být důvodem k diskvalifikaci
 • Běžet mimo vyznačenou trať je zakázáno. Běžci jsou povinni dodržet pořadí a směr běhu jednotlivých okruhů. Porušení tohoto pravidla je důvodem k diskvalifikaci
 • Závod se koná za každého počasí. Ředitel závodu má za závažných okolností právo závod zrušit či přerušit, a to s ohledem na zdraví závodníků
 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za svou dostatečnou fyzickou kondici a stav
 • Všichni účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost a startují na vlastní nebezpečí
 • Všichni závodníci jsou povinni respektovat nařízení a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku, způsobené účastí v závodě či jeho sledováním
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit registraci bez předchozího oznámení
 • Registrace je platná až po připsání částky na účet pořadatele. Nebude-li částka připsána na účet pořadatele do 3 dnů od provedení registrace, bude tato zrušena
 • Rozhodující pro výši startovného je den vytvoření registrace
 • Registrační poplatek (startovné) je nevratný v plné výši
 • Při osobní registraci musí být startovné uhrazeno hotově a v plné výši
 • Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné ve vybraných případech
 • Běžci, kteří se umístí celkově či v jednotlivých kategoriích jsou povinni se dostavit na slavnostní vyhlášení. V případě nepřítomnosti věcné či peněžní ceny propadají ve prospěch pořadatele.
 • O výsledcích rozhoduje pořadí při doběhu do cíle. Výsledky jsou platné až po souhlasu ředitele závodu. 

Trať je na 95% zpevněném povrchu (asfalt, zpevněný povrch – mlat, hliněný podklad), profil rovinatý s minimálním převýšením. Jeden okruh měří 8300 metrů. V prvním kole se běží navíc zaváděcí kolo.

Plánek trasy – jeden okruh:

Převýšení:

 • 4:30  Řazení závodníků hlavního závodu na start   
 • 04.47   Společný start maratonu a půlmaratonu
 • 05.59    Předpokládaný doběh vítěze půlmaratonu
 • 07.15    Předpokládaný doběh vítěze maratonu
 • 10:00 Vyhlášení výsledků, dekorování celkových vítězů obou závodů a pořadí jednotlivých kategorií
 • 10:47 Ukončení závodu.

Je možná prostřednictvím registračního formuláře. Úhrada startovného musí být provedena pod zaslaným variabilním symbolem (přidělené ID) a specifickým symbolem 1218 na účet pořadatele č. 7456266001/5500, Raiffeisenbank a.s., nejpozději 3 dny po registraci, jinak bude zrušena.

Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ4655000000007456266001, SWIFT kód: RZBCCZPP. Způsob platby SHA (shared). Majitel účtu: MARATON Brno, Gorazdova 91/2, Brno. Posledním dnem pro registraci a zároveň platbu převodem je 16. 6. 2022. Do 17. 6. 2012 bude otevřena elektronická registrace s platbou pouze v hotovosti přímo na místě výdeje startovních tašek. Každý účastník je povinen zadat platný e-mail, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Po dokončení registrace doporučujeme zkontrolovat své údaje v seznamu přihlášených a případné reklamace řešit bezodkladně prostřednictvím e-mailové adresy info(@)BehejBrno.com.

Registrace jednotlivců je možná rovněž 17. a 19. 6. 2020 v místě výdeje startovních čísel. Platba musí být provedena v hotovosti na místě v předepsané výši. Registrace štafet a týmů na místě již není možná. Startovné je nevratné, pořadatel umožňuje pouze přepis registrace na jiného účastníka, nejpozději však do 10. 6. 2022. Přepis je možný pouze jednou.

Hromadné registrace firem, klubů apod. jsou možné prostřednictvím tohoto formuláře. Po vyplnění jej zašlete na naši emailovou adresu info(@)behejbrno.com společně s fakturačními údaji. 

 1. Nový účastník se řádně zaregistruje ZDE.
 2. Po obdržení potvrzovacího mailu nám zašlete jeho ID a vaše ID
 3. Použijte mailovou adresu info@behejbrno.com
 4. Po přepisu obdržíte potvrzovací email.
 5. Zkontrolujte vše ve výpisu přihlášených ZDE.

Limitovaná série účastnického trička

Odneste si svůj zážitek z maratonu v podobě limitované série účastnického trička. Dámský nebo pánský střih si můžete objednat za 590 Kč/18 EUR. Objednávejte spolu s přihlášením na závod nebo na našem E-shopu ACSPORT.CZ.  Platí pouze pro zaplacené registrace do 31. 5. 2023. 

Účastnické tričko
Účastnické tričko

Vizualizace trička je ilustrativní. Změny vyhrazeny.

Partneři akce

Závod se koná za finanční podpory statutárního města Brna ve výši 110 000 Kč. 

Generální partner

Archiv – 20. 6. 2021

1. ročník 20. 6. 2021

22. 6. 2021 – Fotoalbum z prvního ročníku závodu

Oficiální výsledky naleznete zde:

Půlmaraton celkově

Půlmaraton kategorie

Maraton absolutní pořadí

Maraton kategorie

Případné dotazy či reklamace směřujte na info(@)behejbrno.com.

Děkujeme všem za dnešní skvělou atmosféru!

18. 6. 2021 – Včera dorazily medaile. Startovní čísla už také. Od 12:00 na vás čekají v Běžecké speciálce na Gorkého 40. Až do 17:30. Přijďte si pro nás!

17. 6. 2021 – Kromě krásného počasí jsme pro vás objednali tvarohové koláčky, které budou čekat v cíli jako sladká odměna za váš výkon. Ve dvě ráno se z pekárny rodiny Makovců vydají čerstvé k nám.

16. 6. 2021 – Předstartovní informace jsme rozeslali ve středu 16. 6. 2021. Pokud jste je nedostali, zkontrolujte složku hromadné pošty případně spam. Nebo napište na info@behejbrno.com

15. 6. 2021 – Dnešní obhlídka trati potvrdila, že slunce je s námi! Většinou poběžíme ve stínu, prakticky dvě třetiny trati. Počasí je s námi…

14. 6. 2021 – Ve středu obdrží všichni přihlášení mail s instrukcemi k závodu. Zatím vše běží podle plánu. Těšíme se na start!

9. 6. 2021 – V týdnu před závodem, nejpozději ve středu, rozešleme všem přihlášeným mail s pokyny. Vše běží dle plánu, trať je v dobré kondici a konání závodu nestojí nic v cestě. 

Předstartovní informace/Pre-race information